Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Nghiên cứu trao đổi

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp

Người đăng: Ngày đăng: 12:59 | 05/11 Lượt xem: 5053

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả, góp phần tích cực trong việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động …


Hội nghị Người Lao động năm 2015 của Công ty Điện lực Quảng Nam
 
Để triển khai thực hiện Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và hiện nay là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 15/8/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”… Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối gồm 7 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng ban và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tiến hành lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động nắm bắt đường lối chủ trương của Đảng, các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo ở cơ sở, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế, quy định tại doanh nghiệp; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp; tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động. Kết quả, có trên 60% TCCS đảng thành lập Ban Chỉ đạo, chủ yếu tập trung ở các TCCS đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối; có 45/48 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt trên 85%.      

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh nói chung và việc thực hiện QCDC ở cơ sở nói riêng; lấy kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở làm tiêu chí đánh giá, xếp loại TCCS đảng hàng năm; lồng ghép hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối để đánh giá kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng ủy Khối đã phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức Đảng cấp dưới trong việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối.

Kết quả trong 05 năm (2011-2015), đã kiểm tra 15 TCCS đảng và 15 đồng chí bí thư cấp ủy. Nhìn chung, qua kiểm tra các cấp ủy đều có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quy chế và triển khai thực hiện quy chế ngày càng đi vào nền nếp, không khí dân chủ tại các doanh nghiệp được cởi mở, các hoạt động của doanh nghiệp ngày càng được công khai, minh bạch hơn, cán bộ, viên chức và người lao động ý thức hơn trong việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Hiện nay, trong toàn Đảng bộ Khối, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối là 26 đơn vị. Vai trò của cấp uỷ đảng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của doanh nghiệp, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ có nhiều thuận lợi. Qua theo dõi, việc phát huy dân chủ hầu hết ở các doanh nghiệp nhà nước được triển khai thực hiện khá tốt, các doanh nghiệp đều thực hiện công khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phổ biến và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức công đoàn đã phối hợp với ban giám đốc hàng năm đều tổ chức hội nghị người lao động. Nội dung chủ yếu của hội nghị người lao động: là bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bầu ban thanh tra nhân dân, xây dựng quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế an toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động, quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Thường xuyên bổ sung, sửa đổi, các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Những thắc mắc của người lao động đều được lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp với công đoàn xem xét, phân tích, giải quyết kịp thời.

Nhiều đơn vị đã xây dựng và ban hành các quy chế như: Quy chế dân chủ của doanh nghiệp, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của đơn vị, Quy chế tổ chức hội nghị người lao động... Ngoài ra, việc công khai và tham gia ý kiến của người lao động còn được thực hiện qua các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt, các cuộc họp cơ quan, hội nghị công đoàn... Các nội quy, quy chế, quy định được niêm yết, hoặc gửi văn bản đến các phòng, đơn vị trực thuộc, hoặc đăng tải trên hệ thống điều hành nội bộ để công khai đến người lao động.

Việc tổ chức đối thoại với người lao động được các doanh nghiệp tổ chức theo đúng quy định. Thông qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ như: chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, kết hợp hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp... Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, nhất là các đơn vị theo ngành dọc thực hiện rất chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đảm bảo.

Tuy nhiên, do nhận thức về dân chủ, về trách nhiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng như lãnh đạo ở một số doanh nghiệp chưa đầy đủ nên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tổ chức hội nghị người lao động theo quy định hoặc có tổ chức nhưng còn nặng về hình thức; nội dung các bước thực hiện chưa đầy đủ theo hướng dẫn; thời gian dành cho việc thảo luận còn ít, chưa động viên được người lao động tham gia ý kiến góp ý. Những công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân có quy mô vốn nhỏ, lao động ít thì việc thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế đang khó khăn vì vậy nhiều doanh nghiệp chỉ lo cho việc sản xuất kinh doanh, chưa quan tâm, hoặc né tránh việc thực hiện, do đó, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ còn hạn chế. Nhất là ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thì hầu như không triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định của Chính phủ.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, trong thời gian tới các cấp ủy đảng và lãnh đạo các doanh nghiệp cần quan tâm tiếp tục triển khai một số nội dung:

Một là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, của lãnh đạo doanh nghiệp về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, là tiêu chí để xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên.

Hai là, thường xuyên phối hợp giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp để triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, đôn đốc các đơn vị xây dựng đầy đủ các quy chế theo Nghị định, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm đẩy mạnh, mở rộng và phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong các doanh nghiệp đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, doanh nghiệp với người lao động.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn, củng cố, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của Ban chỉ đạo để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm.

Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp bám sát nội dung Nghị định 60/2013/NĐ-CP “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” của Chính phủ để rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình, nhằm triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở một cách có hiệu quả và đúng pháp luật.

Năm là, phát huy vai trò của công đoàn các cấp, nhất là vai trò của công đoàn cơ sở trong tuyên truyền vận động và giám sát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Nâng cao năng lực ban chấp hành công đoàn cơ sở để có đủ kỹ năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC. Hằng năm BCH công đoàn có kế hoạch kiểm tra, giám sát và báo cáo kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện QCDC./.

Lưu Thị Bích Ngọc
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập