Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng ủy khối

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về “Xây dựng phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 10:37 | 28/11 Lượt xem: 318

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về “Xây dựng phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung sinh hoạt cụ thể như sau:Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, luôn được thường xuyên triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nói chung và tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và của mỗi cá nhân trong toàn Đảng bộ Khối; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về “Xây dựng phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung sinh hoạt cụ thể như sau:

1- Quan niệm về phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”.

Về vai trò của nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

  Người xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc.

- Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”.

- Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”.

- Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và của Đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được.

Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó mà nói theo, qua đó mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

2- Quan điểm và nhận thức của Đảng ta về xây dựng phong cách “nêu gương” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề nêu gương trong cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Quy định và đề ra các biện pháp, yêu cầu cụ thể trong vấn đề này. Trong giai đoạn từ năm 2006-2016, Đảng ta đã liên tiếp ban hành 03 Chỉ thị của Bộ Chính trị: Chỉ thị số 06; Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05. Tại Hội nghị lần thứ tư BCH TW (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 12: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tại Hội nghị lần thứ tư BCH TW (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 04 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã ban hành Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bộ Chính trị cũng ban hành Quy định số 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3- Thực trạng việc học tập và làm theo phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên tại cơ quan Đảng ủy Khối thời gian qua

Sau khi được học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và qua chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hầu hết cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều tích cực tham gia học tập đầy đủ và đăng ký, cam kết thực hiện làm theo. Kết quả bước đầu cho thấy hầu hết cán bộ đảng viên của cơ quan luôn gương mẫu về tư tưởng chính trị, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan và các cấp ủy Đảng, trong đó, gương mẫu chấp hành nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm; mẫu mực trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; gương mẫu trong việc tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ và thăm hỏi kịp thời đồng chí, đồng nghiệp và người thân trong lúc ốm đau, hoạn nạn, thể hiện rõ nét phẩm chất trung thực, tinh thần đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp, gắn kết tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị.

Trong công việc chuyên môn, hầu hết cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối, nhất là người đứng đầu luôn nhận thức rõ được chức trách, nhiệm vụ chính trị của mình; luôn gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện; nói đi đôi với làm và làm hết trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong công việc được giao, không ngại khó, ngại khổ, ngại đi sớm, về trưa, với tinh thần “làm cho được việc và làm hết việc chứ không hết giờ”; luôn có tinh thần phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc của mỗi ban, cũng như công việc chung của cơ quan.

Với tinh thần gương mẫu, đoàn kết thống nhất, tính phối hợp và ý thức trách nhiệm cao ấy của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối thời gian qua đã giúp cho Đảng ủy Khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong năm.  

* Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên

- Vẫn còn tình trạng thiếu gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy định, quy chế của cơ quan; còn đi trể, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; nói không đi đôi với làm…

- Đâu đó vẫn còn tình trạng thiếu gương mẫu trong phát ngôn, phản ánh sự việc và phê bình chưa đúng nơi, đúng lúc dễ làm ảnh hưởng đến uy tín và gây bức xúc cho đồng chí, đồng nghiệp của mình.

- Tình trạng thiếu gương mẫu và trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan; tính tự giác và ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao, còn đùn đẩy, né tránh công việc khi được cấp trên phân công.

- Vẫn còn tình trạng chưa thật sự gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm,… và sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị được cơ quan giao sử dụng, quản lý.

4- Đề xuất những nội dung xây dựng phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Trên cơ sở những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách “nêu gương”, cũng như những tồn tại, hạn chế nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối cần phải tự soi rọi lại mình để qua đó sửa chữa, khắc phục, tu dưỡng, rèn luyện bản thân tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

- Trước hết cán bộ đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối phải nêu gương về tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan nếu có. Gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nêu gương về đạo đức, lối sống tác phong của người cán bộ cơ quan Đảng. Gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cán bộ đảng viên phải nêu gương thực hiện đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, tác phong quần chúng, sâu sát gần gũi để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, anh em trong cơ quan và nơi cư trú. Luôn đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, thực hành tiết kiệm trong sử dụng: điện, nước, văn phòng phẩm,… và sử dụng, gìn giữ tốt tài sản, thiết bị mà cơ quan giao cho.

- Phải nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình; việc tự phê bình phải thực sự cầu thị, trung thực, công tâm, không né tránh, đùn đẩy khuyết điểm cho người khác, cho cấp dưới mình; khi có khuyết điểm phải thật thà nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm kịp thời. Khi phê bình thì phải thật sự chân thành, thẳng thắn, đúng nơi, đúng chỗ trên tinh thần xây dựng, không gắn động cơ cá nhân để hạ thấp uy tín đồng chí, đồng nghiệp mình. Phải có tinh thần đấu tranh cho lẽ phải, phản bác những việc làm sai trái để bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng.

- Nêu gương trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương trong công tác chuyên môn, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo vị trí, việc làm. Trong công tác người cán bộ đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nói phải đi đôi với làm và làm thì phải hết sức trách nhiệm. Chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, nề nếp, hướng về cơ sở.

- Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật: Cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật của Đảng, đi làm đúng giờ, hạn chế thấp nhất giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; đi đầu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng; tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nêu gương xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan: Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác; luôn quan tâm bảo vệ sự đoàn kết thống nhất ý chí trong nội bộ cơ quan. Thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập