Đăng nhập

Tài khoản  
 

Hình ảnh hoạt động


 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Ảnh sinh hoạt 20-10

 • Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Khối khóa III

 • BCH Đảng bộ Khối khóa III

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Ảnh hoạt động kỷ niệm ngày DNVN - 2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016

 • Khai mạc Giải cầu lông lần thứ II-2016
    

Chi tiết tin tức

Hoạt động Đảng ủy khối

Tăng cường công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quảng Nam.

Người đăng: Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Ngày đăng: 16:36 | 29/01 Lượt xem: 548

Những năm qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả quan trọng và có những chuyển biến tích cực, tạo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động tại các doanh nghiệp. Qua đó công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong những năm qua đạt được các chỉ tiêu của cấp ủy đề ra. Đảng ủy Khối luôn xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; hàng năm Đảng ủy ban hành nghị quyết và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng biết để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kết quả năm 2017 kết nạp 110 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 10% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy Khối đề ra. Qua theo dõi, đánh giá đảng viên mới kết nạp đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năm sau cao hơn năm trước; trình độ cao đẳng đại học trở lên chiếm 71% (2016: 64,4%), công nhân kỹ thuật, nhân viên, sơ cấp chiếm 6,3%; tỉ lệ nữ chiếm 38,2% (2016: 27,9%); lãnh đạo, quản lí doanh nghiệp chiếm 26,4% (2016: 23,07%), trong đó có một chủ doanh nghiệp tư nhân. Đa phần đảng viên mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, có ý thức phấn đấu vươn lên. Qua đó, tích cực góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở doanh nghiệp và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự tập trung nổ lực của cấp ủy cơ sở, ngay đầu năm nhiều chi, đảng bộ đã bám sát chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do Đảng ủy Khối giao. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiều cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch cử đối tượng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của người vào Đảng cũng được thực hiện thường xuyên, nhất là những tháng đầu năm để kịp, hoàn thành các bước và đúng thủ tục kết nạp đảng tiếp theo. Một số tổ chức cơ sở đảng rất chú trọng công tác này, từ phân công cấp ủy, đảng viên của từng chi bộ để giúp đỡ, giáo dục và giác ngộ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu đứng vào Đảng. Với cách làm đó trong thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới ở một số chi, đảng bộ đạt thành tích cao trong nhiều năm như: Đảng bộ Viễn thông tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực, Đảng bộ công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Chi bộ công ty TNHH Mai Tiến Thành, Chi bộ Công ty Tập Đoàn Đất Quảng... được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng.Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Bên cạnh những kết quả trên, công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp để giới thiệu, kết nạp vào Đảng. Còn không ít tổ chức cơ sở đảng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên nào. Cụ thể năm 2017 có đến 20 tổ chức đảng có quần chúng nhưng không kết nạp được đảng viên, chiếm hơn 40% so tổng số TCCS đảng của Đảng bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ trong thời gian qua, là do một số cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, bí thư các chi bộ chưa thật sự tích cực, chủ động trong công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ, đảng bộ. Sự nhận thức về quyền lợi chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng để phấn đấu vào Đảng của người lao động trong doanh nghiệp hiện nay chưa cao; đa phần người lao động chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, nên chưa có động cơ đúng đắn để rèn luyện phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng. 

Từ thực tế trên, để công tác kết nạp đảng viên mới của toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đi vào nền nếp và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III và chỉ tiêu năm 2018 đề ra, các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở cần phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau.

Một là, tăng cường công tác bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, nhận thức về quyền lợi chính trị của người đảng viên cho cán bộ, người lao động, đặc biệt là đối với hội viên, đoàn viên trong tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp; thường xuyên lãnh đạo, xây dựng các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, giúp giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú tự giác tìm hiểu, tự nguyện xin gia nhập vào hàng ngũ của Đảng.

Hai là, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn trong cán bộ quản lý, kỹ thuật và người lao động trong doanh nghiệp đảm bảo đủ về số lượng và thật sự là quần chúng ưu tú; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn trong chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động các phong trào thi đua yêu nước của doanh nghiệp để phát triển đảng viên mới.

Ba là, cấp ủy cơ sở, nhất là bí thư các chi bộ trên cơ sở chỉ tiêu giao của Đảng ủy Khối, ngay từ đầu năm cần phải xây dựng kế hoạch, phân công cấp ủy, đảng viên thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng và giúp chi bộ thực hiện đúng các bước, đúng thủ tục kết nạp đảng viên mới theo quy định.

        Nhìn chung, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Khối trong thời gian qua đạt được kết quả và có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đồng đều giữa các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối. Để công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Từ sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối, thì cần có sự nổ lực rất lớn của cấp ủy cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư các chi bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, thì công tác kết nạp nạp đảng của Đảng bộ Khối đem lại hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh hằng năm./.
                                                                                                     
                                                                                                                                             Hồ Dậy
                                                                                                                               Phó Bí thư Đảng ủy Khối[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp Quảng Nam
Địa Chỉ: 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam; ĐT: 0235.3825115- Fax:0235.3825221
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập